جوش سر به سر میلگرد

ژانویه 2, 2023

معایب جوش سر به سر میلگرد

معایب جوش سر به سر میلگرد جوش سر به سر میلگرد از روش های اتصال میلگردها می باشد که در سازه های ساختمانی استفاده می گردد […]
ژانویه 2, 2023

مزایای جوش سر به سر میلگرد

مزایای جوش سر به سر میلگرد جوش سر به سر میلگرد، یکی از روش های جوش میلگردها می باشد که برای تسلیح و مقاوم سازی بتن […]
ژانویه 2, 2023

جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار

جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار در روش جوش فورجینگ یا جوش سر به سر میلگرد، جوشکاری گازی میلگرد تحت فشار انجام می گیرد. گازی که در […]
ژانویه 2, 2023

جوش سر به سر میلگرد

جوش سر به سر میلگرد جوش سر به سر میلگرد، که به روش فورجینگ نیز معروف می باشد، شامل اتصال سر به سر دو میلگرد به […]