ژانویه 2, 2023

 جوش فورجینگ سر به سر میلگرد

 جوش فورجینگ سر به سر میلگرد جوش فورجینگ روشی متداول است که در اتصال سر به سر میلگرد در بسیاری از پروژه های ساختمانی به کار […]