فوریه 1, 2023

جوش میلگرد ستون

جوش میلگرد ستون جوش میلگرد ستون از آن جهت اهمیت فراوانی دارد که ستون ها باعث استحکام سازه و ساختمان می باشند و با ایمنی ساختمان […]
ژانویه 2, 2023

جوش میلگرد ستون بتنی

جوش میلگرد ستون بتنی جوش میلگرد ستون بتنی، به روش های مختلفی صورت می گیرد. میلگرد که کاربرد اساسی آن برای تجهیز و تسلیح بتن می […]